آدرس دانشگاه
آدرس:شهر شال -بلوار امام خمینی (ره)-خیابان شهدای محراب -جنب مسجد جامع -دانشگاه پیام نور واحد شال -تلفن 3-02834415200 -دورنگار02834415200 کدپستی 3457151117
1